Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Flevoland te versterken en bij te dragen aan de economische ontwikkelingen, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden.

Als jongste provincie van Nederland heeft Flevoland een goed netwerk van (vaar-)wegverbindingen. De infrastructuur is helder ingepast in het landschap. Doorgaande wegen zorgen voor vlotte verbindingen tussen de kernen. Het wegennetwerk biedt een robuust systeem met uitwijkmogelijkheden. Flevoland scoort in vergelijking met andere provincies goed op veiligheid, al blijven er verbeterpunten. De goede scheiding van verkeersstromen in de provincie komt de doorstroming en veiligheid ten goede.

Er zijn ook uitdagingen in het mobiliteitssysteem. Het wegennet is kwetsbaar voor verstoringen door het beperkte aantal oeververbindingen. De lange rechte wegen zijn minder veilig: ze nodigen uit tot hard rijden of zorgen ervoor dat de aandacht verslapt. Landbouwverkeer zorgt in de Noordoostpolder en oostelijk Flevoland regelmatig voor vertraging en onveilige situaties. De afstanden tussen de kernen zijn dermate groot dat Flevolanders doorgaans de auto kiezen of het OV, waardoor het aandeel fiets in de verplaatsingen relatief laag is.

De verwachting is dat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Flevoland de komende jaren groeit. Hierdoor neemt de druk op het wegennet toe. Tegelijkertijd bieden nieuwe ontwikkelingen en technologieën kansen om de bereikbaarheid en de kwaliteit daarvan te vergroten. Ze bieden kansen om het wegennet beter te benutten en beperken de nadelige effecten van de mobiliteit op de leefomgeving.

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Flevoland te versterken en bij te dragen aan de economische ontwikkelingen, willen we de kansen dan ook benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Die inzet heeft ertoe geleid dat het Actieplan Smart Mobility 2017-2020 is opgesteld. Een actieplan dat zich met Smart Mobility richt op de unieke kansen van de provincie. Eén van de belangrijkste pijlers van het Actieplan is samenwerking. Samenwerking met andere overheden, zoals gemeenten en een actieve inzet op het MRA-programma Smart Mobility. Maar ook voor marktpartijen en kennisinstellingen staat de provincie Flevoland open!