Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van EZK staat voor:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat. Bijvoorbeeld door minder en betere regels en een ondernemend fiscaal beleid;
  • gericht beleid voor innovatie en ondernemerschap, zodat bedrijven gesteund worden daar waar dat echt nodig is. EZK is daarbij hét overheidsloket voor bedrijven op het terrein van innovatie, export en financiering. Topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht door het scheppen van de juiste voorwaarden;
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens. Bijvoorbeeld door economische diplomatie en hulp van ambassades en consulaten;
  • energie die schoon is en zeker blijft stromen. Schone energie is niet alleen noodzaak het is tevens een prachtig exportproduct;
  • ondernemen met oog voor de natuur en dierenwelzijn. Zo ontstaat evenwicht tussen economie en ecologie.
Ondernemersklimaat en innovatie

Logistiek, agro-food, tuinbouw, high tech systemen en materialen, life sciences, chemie, energie, water, creatieve industrie en ICT. Dit zijn sectoren waarin Nederland internationaal sterk is en nog meer kan uitblinken. Daarom investeert het kabinet samen met ondernemers en onderzoekers gericht in deze topsectoren. De overheid pakt de bureaucratie aan en verbetert de dienstverlening. Investeren in innovatieve producten wordt fiscaal aantrekkelijker. Alle topsectoren hebben een sterke internationale positie. Bedrijven en de wetenschap hebben veel kennis opgebouwd en werken al samen aan innovaties. Een ander kenmerk van deze sectoren is dat de producten of technologieën bijdragen aan een oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De agro-food- en tuinbouwsector investeren bijvoorbeeld in de ontwikkeling van gezonde voedingsmiddelen en dragen daarmee bij aan gezondere voedingspatronen voor consumenten. Met als gevolg dat mensen gezonder leven en de kosten voor de gezondheidszorg en arbeidsverzuim dalen.
In het regeerakkoord is opgenomen dat “het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden:

  • energietransitie/duurzaamheid
  • landbouw/water/voedsel
  • quantum/hightech/nano/fotonica”.
Topsector Logistiek

Wereldwijd groeit de vraag naar transport van goederen sterk. Daarbij stellen klanten steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het transport. De verwachting is dat het aantal kilometers per vrachtwagen de komende tien jaar verdubbelt. Die verwachting is reden en noodzaak om nieuwe, innovatieve logistieke concepten te ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op een hogere beladingsgraad van vaar- en voertuigen. Daardoor wordt de transportsector in staat gesteld om kostenefficiënter te opereren, infrastructuur beter benut en wordt bijgedragen aan een verdere verduurzaming van de logistieke- en transportsector. De ambitie voor de Topsector Logistiek is om er voor te zorgen dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Topsector HTSM

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelt en produceert hoogwaardige eindproducten, halffabricaten, componenten, materialen en diensten voor klanten over de hele wereld. Nederlandse hightech producten zijn intelligent, nauwkeurig en efficiënt, en worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleiderproductie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen, satellieten en energiesystemen. In heel Nederland zijn circa 447.000 mensen in de hightech sector werkzaam, die in 2012 voor 45 miljard euro aan export hebben gegenereerd en 3,6 miljard euro in R&D hebben geïnvesteerd. Daarmee is HTSM van alle andere topsectoren de grootste exporteur van goederen en goed voor 50% van de private R&D-investeringen in Nederland. Binnen de Topsector HTSM is voor het thema Automotive een roadmap geformuleerd door de relevante stakeholders in Nederland, waarbij ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheid zijn vertegenwoordigd.

ICT

Mobiel bellen, online winkelen, digitale facturen versturen en e-mailen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft steeds meer invloed op het dagelijks leven. Ook zorgen nieuwe ICT-producten en ICT-diensten voor economische groei. Het kabinet wil ondernemers helpen ICT meer te benutten. Consumenten moeten veilig online kunnen gaan, zonder dat hun privacy geschonden wordt. Verder bevordert het kabinet de toegang tot internet. Nederland kan zich ontwikkelen tot internationale voorloper op ICT-gebied. Dit trekt (nieuwe) bedrijven en investeerders.

NLIP

Belangrijk actiepunt op de agenda van Topsector Logistiek is de ontwikkeling van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) door publiek en private stakeholders. Het NLIP is ontwikkeld om de logistiek in Nederland weer een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Dat maakt de logistieke sector nog betrouwbaarder, efficiënter en concurrerend. Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven eenmalig informatie aanleveren aan overheid, relevante inspectiediensten en toezichthouders met als doel een minimale verstoring van logistieke ketens.

Meer informatie kunt u vinden op: